از کوتهی ماست که دیوار بلند است
شعر: صائب تبریزی
موسیقی: حسین حدیثی

واعظ نه ترا پایه گفتار بلندست
آواز تو از گنبد دستار بلندست
در کعبه ز اسرار حقیقت خبری نیست
این زمزمه از خانه خمار بلندست
از بی هنران شعله ادارک مجویید
این طایفه را طره دستار بلندست
تن چیست که با خاک برابر نتوان کرد؟
از کوتهی ماست که دیوار بلندست

Our Shortcomings
Poem: Saeb Tabrizi
Music: Hossein Hadisi

O’ preacher! Your words are not based on hard facts
Your cry is loud from your turban podium.
The secrets of truth are not to be found inside the shrine
The murmur of this sound is coming from the tavern.
Don’t seek the flame of cognition from the artless ones,
This cult’s turban is very long and twisted.
What is a body worth, that one can’t give for the soil?
It is because of our shortcomings that the wall seems tall.

www.HosseinHadisi.com