دولت خجسته جاوید شعر: محمدرضا شفیعی کدکنی موسیقی: حسین حدیثی Eternal Blessed Kingdom Poem: Shafiei Kadkani Music: Hossein Hadisi پیش از شما به‌سان شما بی‌شمارها با تار عنکبوت نوشتند روی باد: کاین دولت خجسته جاوید زنده باد! Before you, Like you, Numerous ones Wrote with the spider web on the wind: Long live this eternal blessed kingdom! www.hosseinhadisi.com