نقابی می‌سوزد حسین حدیثی آلبوم {شب باید فرو افتد} گزیده‌ای از قطعه شماره‌ی ده: شامگاه کنترباس ، سنتور دست‌کاری شده، موسیقی الکترونیک ۱۳۹۱ – لندن www.HosseinHadisi.com