مرغ تسبیح‌گوی حسین حدیثی گلستان سعدی – باب دوم – دراخلاق درویشان یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته. شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش: آن چه حالت بود؟ گفت: بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می‌نالید عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش گفتم این شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح‌گوی و من خاموش University of Southampton Persian Society Presents a Southampton Arts Academy concert; World premiere of The Rose Garden. Stories from “Gulistan” by Sa’di(1210-1291) 101 Contemporary Persian Songs Composed by Hossein Hadisi The-Rose-Garden–-Gulistan-by-Sadi–-Hossein-Hadisi I remember having once walked all night with a caravan and then slept on the edge of the desert. A distracted man who had accompanied us on that journey raised a shout, ran towards the desert and took not a moment’s rest. When it was daylight, I asked him what state of his that was. He replied: ‘I saw bulbuls commencing to lament on the trees, the partridges on the mountains, the frogs in the water and the beasts in the desert so I bethought myself that it would not be becoming for me to sleep in carelessness while they all were praising God.’ Yesterday at dawn a bird lamented, Depriving me of sense, patience, strength and consciousness. One of my intimate friends who Had perhaps heard my distressed voice Said: ‘I could not believe that thou Wouldst be so dazed by a bird’s cry.’ I replied: ‘It is not becoming to humanity That I should be silent when birds chant praises.’ Hossein Hadisi – voice, piano Kinga Kowalczyk – violin Miku Yasukawa – voice Marco William Duranti – guitars Máté Szigeti – keyboards Audio Mix: J. Curry Videography: Sahab Jamshidi, John Hopkins www.HosseinHadisi.com