مرگ بر مرگ
شعر: محمدرضا شفیعی‌کدکنی
موسیقی: حسین حدیثی

Death be upon Death
Poem: Shafei Kadkani
Music: Hossein Hadisi

When rolled on the ground
Because of the dawn hailstorm
that leaf,

it uttered quietly
to the wind:

Long live life!
Death be upon death!
Death be upon death!

در زمانی‌که بر خاک غلطید
از تگرگ سحرگاهی
آن برگ

زیر لب
با باد می‌گفت:

زنده‌ بادا زندگانی!
مرگ بر مرگ!
مرگ بر مرگ!

www.HosseinHadisi.com