گله از فراق یاران و جفای روزگاران
نه طریق توست سعدی، کم خویش گیر و رستی

فراق یاران
شعر: سعدی
موسیقی: حسین حدیثی