غمی نیست
شعر: علی حدیثی
موسیقي: حسین حدیثی

Nothing to Worry
Poem: Ali Hadisi
Music: Hossein Hadisi

مادر، کیک شب اول قبر را می‌پزد
پدر، چراغی برای پل صراط می‌سازد
برادر، مهر گذرنامه را می‌زند
و من!
به جاده‌ی هموار آخرت می‌نگرم.
غمی نیست!

Mother, bakes the cake for the first night of the burial.
Father, makes a lantern for the bridge to paradise.
Brother, stamps the passports.
And me!
I look at the smooth path to afterlife.
Nothing to worry!