بیایی تو به خوابم شعر: شهریار موسیقی: حسین حدیثی You Come to My Dream Poem: Shahryar Music: Hossein Hadisi همه شب سجده برآرم، که بیایی تو به خوابم و در آن خواب بمیرم،‌ که تو آیی و بمانی Every night I pray So that you come to my dream. And that I die in that dream, So that you come and stay forever. www.HosseinHadisi.com