فتنه جهان – دقیقی طوسی – موسیقی: حسین حدیثی The Troubles of a World – Poem: Daghighi Toosi – Music: Hossein Hadisi چشم تو که فتنه جهان خیزد ازو لعل تو که آب خضر می‌ریزد ازو کردند تن مرا چنان خوار که باد می‌آید و گرد و خاک می‌بیزد ازو Your eye, which raises troubles of a world, Your lips, from which the water of life drips, Have shaken my body to the core so much that When the wind blows, dust rises from it. www.hosseinhadisi.com