تازیانه گو بتاز
شعر: میم راما
موسیقی: حسین حدیثی

بر بلندی غرور ما
تازیانه گو بتاز
تازیانه گو بتاز
ما ز تازیانه تان زیان نمی کنیم
زیان نمی کنیم
زیان نمی کنیم
بر بلندی غرور ما
با گلوله گو ببار
با گلوله گو ببار
ما ز بارش گلوله تان زیان نمی کنیم
زیان نمیکنیم
زیان نمیکنیم

www.HosseinHadisi.com