به خاطر پیراهنت
شعر: بیژن نجدی
موسیقی: حسین حدیثی

Because of Your Blouse
Poem: Bijan Najdi
Music: Hossein Hadisi

آفتاب را دوست دارم
به خاطر پیراهنت روی طناب رخت.
باران را
اگر می‌بارد، بر چتر آبی تو.
و چون تو نماز خوانده‌ای
خداپرست شده‌ام.

I like the sun
Because of your blouse on the washing line.
The rain
If it pours on your blue umbrella.
And since you have prayed,
I have started believing in God.

www.HosseinHadisi.com