فردوسی – دری دیگر – موسیقی: حسین حدیثی Another Solution – Music: Hossein Hadisi – Poem: Ferdowsi To every trouble in the world, there is a solution Except for death, which is itself, a whole other solution. همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کان خود، دری دیگر است www.HosseinHadisi.com

فردوسی – دری دیگر – موسیقی: حسین حدیثی Another Solution – Music: Hossein Hadisi – Poem: Ferdowsi