غذای شب – شعر: م. راما – موسیقی: حسین حدیثی Dinner – Poem: M. Rama, Music: Hossein Hadisi In the empty atrium of the house, I asked my mother: What is for lunch? She scoffed: “The worry of dinner”. در هشتی برهنه خانه گفتم به مادرم: امروز ما نهار چه داریم؟ خندید و گفت: عزای غذای شب! www.hosseinhadisi.com

غذای شب – شعر: م. راما – موسیقی: حسین حدیثی Dinner – Poem: M. Rama, Music: Hossein Hadisi