ضرب‌المثل اول: دزد – حسین حدیثی Persian Proverbs 01: Thief – Hossein Hadisi ضرب‌المثل اول: دزد – حسین حدیثی مجموعه ضرب‌المثل‌ها، از کارهای تجربی در بازی‌های زبانی و امثال و حکم فارسی است. ضرب‌المثل اول، بر واج‌آرایی حرف (ز) تاکید می‌کند و کارکرد پرکاسیو (صدای سنج‌گونه‌ی آن) در گفتار را به بازی می‌کشد.

ضرب‌المثل اول: دزد – حسین حدیثی Persian Proverbs 01: Thief – Hossein Hadisi