رودکی – گل بهاری بت تتاری – موسیقی: حسین حدیثی Poetry by Rudaki (9th. c. Persian poet) O’ spring daffodil! You gorgeous idol! Of that wine you have, why won’t you bring some? The bright wine, like the winter cloud, On the garden, why won’t you pour some? Music: Hossein Hadisi گل بهاری، بت تتاری نبید داری، چرا نیاری؟ نبید روشن، چو ابر بهمن به نزد گلشن چرا نباری؟ www.hosseinhadisi.com

Rudaki: Persian Poetry – رودکی – گل بهاری، مه تتاری – موسیقی: حسین حدیثی – Music: Hossein Hadisi