کنج عبادت
حسین حدیثی
گلستان سعدی – باب دوم – دراخلاق درویشان

یکی را از علما پرسیدند: چه گویی در نان وقف؟
گفت: اگر نان از بهر جمعیت خاطر می‌ستانند، حلال است و اگر جمع از بهر نان می‌نشینند حرام.

نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند
صاحبدلان نه کنج عبادت برای نان

University of Southampton Persian Society Presents a Southampton Arts Academy concert; World premiere of The Rose Garden.

Stories from “Gulistan” by Sa’di(1210-1291)

101 Contemporary Persian Songs Composed by Hossein Hadisi
The-Rose-Garden–-Gulistan-by-Sadi–-Hossein-Hadisi

One of the ulemma of solid learning, having been asked for his opinion about waqfbread, answered: ‘If it be accepted to insure tranquillity of mind from cares for food and to obtain leisure for devotion, it is lawful but if it be taken for maintenance it is forbidden.’

Bread is taken for the corner of devotion
By pious men and not the corner of devotion for bread.

Hossein Hadisi – voice, piano
Kinga Kowalczyk – violin
Miku Yasukawa – voice
Marco William Duranti – guitars
Máté Szigeti – keyboards

Audio Mix: J. Curry
Videography: Sahab Jamshidi, John Hopkins

www.HosseinHadisi.com