کینه بی‌ریشه نبود
شعر: جعفر کوش‌آبادی
موسیقی: حسین حدیثی

www.HosseinHadisi.com