به مژگان اشک و بر لب آه و در رخسار غم دارم، ز مجموع پریشانی نمی‌دانم چه کم دارم؟ – نمی‌دانم چه کم دارم – موسیقی: حسین حدیثیHossein Hadisi – Don’t Know What Am I Missing – www.hosseinhadisi