نقطه لب شعر: شاطرعباس صبوحی موسیقی: حسین حدیثی روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است آری! افطار رطب در رمضان مستحب است روز ماه رمضان، زلف میفشان که فقیه بخورد روزهٔ خود را به گمانش که شب است زیر لب، وقت نوشتن همه کس نقطه نهد این عجب! نقطه خال تو به بالای لب است یا رب! این نقطهٔ لب را که به بالا بنهاد؟ نقطه هر جا غلط افتاد، مکیدن ادب است The Dot of the Lips Poem: Shater Abbas Saboohi Music: Hossein Hadisi I am fasting and I can only break my fast kissing those sweet lips, Yes, it is advised to break one’s fast with sweet things. In the middle of the day in Ramadan, don’t let your dark hair loose, the Imam will break his fast, thinking it’s dusk already! When writing (in Persian), everyone puts a dot under the word “lips”, What a surprise! The dot of your mole is above the lips. Gosh, who’s put the dot above the lips? Whenever there’s an erroneous dot, one has to lick it off. www.Hosseinhadisi.com