نرگسی در بند شعر و موسیقی: حسین حدیثی The Imprisoned Daffodil Words & Music: Hossein Hadisi «هاله» با «ابر» می‌گوید: چون «هدی» با صبر ره پوید، «نرگسی» در بند می‌روید. The “halo” tells the “cloud”: As “the guided one” keeps going patiently, A “daffodil” grows in the prison. www.HosseinHadisi.com