اسطوره و انقلاب
مستندی از مریم راز
تصویربردار: سالواتور اسپوزیتو

Myth and Revolution
A documentary by Maryam Raaz
Videography: Salvatore Esposito

www.HosseinHadisi.com