قفس مباد – شعر: فریدون مشیری – موسیقي: حسین حدیثی

قفس مباد – شعر: فریدون مشیری – موسیقي: حسین حدیثی