زلف ماتمیان
شعر: صائب تبریزی
موسیقی: حسین حدیثی

Mourners’ Hair
Poem: Saeb Tabrizi
Music: Hossein Hadisi

چو زلف ماتمیان درهم است کار جهان
از این بلای سیه دور دار جامه خویش

Like the mourners’ hair, the world affairs are twisted.
Keep your comb away from its dark troubles.

www.HosseinHadisi.com