فردا چو شد
کانن شش صدایی برای ویولا و آواز
شعر: محمدرضا شفیعی کدکنی
موسیقی: حسین حدیثی

When It Was Tomorrow
6 Part Canon for Viola and Voice
Poem: MohammadReza Shafei Kadkani
Music: Hossein Hadisi

دیری به شوق دیدن فردا گریستم
فردا چو شد، به حسرت دیروز زیستم.

For a long time,
I cried in eagerness to see tomorrow.
When it was tomorrow,
I lived the regret of yesterday.

www.HosseinHadisi