غرق ستاره‌ها
شعر:‌سیاوش کسرایی
موسیقی: حسین حدیثی

Full of Stars
Poem: Siavash Kasraee
Music: Hossein Hadisi

Every night the shoot down another star and still,
This saddened sky is full of stars.

هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز
این آسمان غم‌زده غرق ستاره‌هاست

www.HosseinHadisi.com