آن نخل ناخلف که تبر شد، ز ما نبود
ما را زمانه گر شکند، ساز می‌شویم

ساز می‌شویم – صائب تبریزی – حسین حیدیثی
We Will Be Musical Instruments – Poem: Saeb Tabrizi – Music: Hossein Hadisi

That unfaithful tree which became an axe, wasn’t one of us.
If times break us up, we will become musical instruments.

www.HosseinHadisi.com