ز پگه – شعر: مولوی – موسیقی: حسین حدیثی From the Dawn – Poem: Rumi – Music: Hossein Hadisi آمد بر من خیال جانان ز پگه در کف قدح باده که بستان ز پگه درکش این جام تا به پایان ز پگه سرمست درآ میان مستان ز پگه Came the dream of my soul to me last night, form the dawn In her hands the chalice of wine, saying: Grab it! … from the dawn Drink this chalice to the end, from the dawn Come intoxicated amongst the drunken ones, from the dawn www.HosseinHadisi.com