بسا کسا که به روز تو آرزومندست شعر: رودکی سمرقندی موسیقی: حسین حدیثی So Many Long To Have Your Fortune Lyrics: Rudaki Music: Hossein Hadisi The times gave me a free advice, If you look carefully, the times are full of advices. Of the good fortune of others, it said, be ware not to be jealous, So many long to have your fortune. The times told to me keep my rage [under control], For she, who hasn’t tied her tongue, her feet are tied. زمانه پندی آزادوار داد مرا زمانه چون نگری سر به سر همه پند است به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری بسا کسا که به روز تو آرزومندست زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه که را زبان نه به بند است، پای در بند است www.hosseinhadisi.com

رودکی سمرقندی – بسا کسا که به روز تو آرزومندست – موسیقی: حسین حدیثی Roodaki – Music: Hossein Hadisi