بچه‌های ما می‌فهمند کلام:‌ دکتر علی شریعتی موسیقی: حسین حدیثی عکس:‌ رضا حدیثی

بچه‌های ما می‌فهمند کلام:‌ دکتر علی شریعتی موسیقی: حسین حدیثی عکس:‌ رضا حدیثی