در زندان موسیقی و شعر: حسین حدیثی In Prison Music & Words: Hossein Hadisi In prison The prisoners Those free men While laughing Broke the teeth of many a prison guards. در زندان در بندان آن رندان خندان چندان زندان‌بان را دندان بر سندان کوفتند. www.HosseinHadisi.com

در زندان – حسین حدیثی – In Prison – Music: Hossein Hadisi