داش‌آکل – صادق هدایت – موسیقی: حسین حدیثی – مرجان عشق تو مرا کشت

داش‌آکل – صادق هدایت – موسیقی: حسین حدیثی – مرجان عشق تو مرا کشت