خس و خاشاک
شعر: صاىب تبریزی
موسیقی:‌حسین حدیثی

بر ضعیفان ظلم کردن، ظلم بر خود کردن است
شعله هم بی‌بال و پر شد تا خس و خاشاک سوخت

Poem:Saeb Tabrizi
Music: Hossein Hadis

www.Hosseinhadisi.com