خرابی ایران – حسین حدیثی – شعر: ژاله اصفهانی – چهاردهمین فستیوال شعر ژاله – گالری برونئی – سواز – دانشگاه لندن ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳