جای من کجا؟ شعر: هلالی جغتایی موسیقی: حسین حدیثی Where do I deserve? Poem: Helali Joghtai Music: Hossein Hadisi She asked me: Where do I deserve to be? “In my heart”, I replied. She said: I want a better place! “Aye(Eye)”, I replied. گفت: جای من کجا لایق بود؟ گفتم: به دل گفت: می‌خواهم جزین جای دگر، گفتم به دل www.hosseinhadisi.com

حسین حدیثی: جای من کجا؟ شعر: هلالی جغتایی Hossein Hadisi – Where do I deserve? -Poem: Helali Joghtai