بارها خسته‌تر از باربران
شعر: علی حدیثی
موسیقی: حسین حدیثی

More Tired than the Porters
Poem: Ali Hadisi
Music: Hossein Hadisi

چه صفایی دارد!
بارها،
خسته‌تر از
باربران.

چشم‌ها،
خیس‌تر از
اشک روان.

How pleasant!

The luggage,
more tired
than the porters.

The eyes,
More wet
than the flowing tears.

www.HosseinHadisi.com