تیر آه مظلوم
شعر: صائب‌تبریزی
موسیقی: حسین حدیثی

The tyrant shan’t escape the arrow that is the sigh of the oppressed,
For the bow cries from the bottom of its heart before the target does.

از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد
پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را

The Sigh of The Oppressed
Poem: Saeb Tabrizi
Music: Hossein Hadisi

www.HosseinHadisi.com