تخت و تاج شعر: فردوسی موسیقی: حسین حدیثی Throne & Crown Poem: Ferdowsi Music: Hossein Hadisi نفرین بر این تخت و این تاج باد بر این کشتن و شور و تاراج باد Curse be upon all thrones and crowns and be upon killing, crisis and plunder. www.HosseinHadisi.com