تار و مار گل سرخ
شعر: بیژن نجدی
موسیقی: حسین حدیثی

You’ve brought a saw to cut down a red rose?
Why a saw?
You just call the red rose “You! Hey you!”
It shall fall and perish by itself.

به خاطر کندن گل سرخ ارّه آورده‌اید؟
چرا ارّه؟
فقط به گل سرخ بگویید: تو، هی تو
خودش می‌افتد و می‌میرد!

The Red Rose
Poem: Bijan Najdi
Music: Hossein Hadisi

www.HosseinHadisi.com