دلم سه‌تار بزند
شعر: بیژن نجدی
موسیقی: حسین حدیثی

My Heart Plays the Setar
Poem: Bijan Najdi
Music: Hossein Hadisi

دلم می‌خواهد
کسی برای دل من سه تار بزند
و دلم سه تار بزند

چه قدر دلم می‌خواهد که
دلم بزند

My heart wishes that
Someone plays the Setar for me
And my heart plays the Setar!

How my heart wishes that
My heart plays.

www.HosseinHadisi.com