به گلوی شجریان شعر: دکتر علی شریعتی نقاشی: استاد علی‌اکبر صادقی موسیقی: حسین حدیثی نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز پی در پی دم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب رفتگان خفته را آشفته تر سازد بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را.

به گلوی شجریان – حسین حدیثی