به صحرا شدم عشق باریده بود – ذکر بایزید بسطامی – تذکره‌الاولیا عطار نیشابوری – موسیقی: حسین حدیثی

به صحرا شدم عشق باریده بود – ذکر بایزید بسطامی – تذکره‌الاولیا عطار نیشابوری – موسیقی: حسین حدیثی