با شیخ از شراب حکایت مکن
شعر: محمد‌حسین شهریار
موسیقی: حسین حدیثی

با شیخ از شراب حکایت مکن که شیخ
تا خون خلق هست ننوشد شراب را

www.HosseinHadisi.com