آوای مرگ شعر: بیژن نجدی موسیقی: حسین حدیثی The Sound of Death Poem: Bijan Najdi Music: Hossein Hadisi One day, in the shirt you are wearing, You will die. And the smell of your body, the soap will wash away. And the teeth, years after the decaying of the meat of your body will keep on smiling. یک روز در پیراهنی که پوشیده ای خواهی مرد و بوی تنت را صابون خواهد برد و دندان ها سالها بعد از ریختن گوشت تنت لبخند خواهد زد www.hosseinhadisi.com

آوای مرگ- شعر: بیژن نجدی – موسیقی: حسین حدیثی The Sound of Death – Music: Hossein Hadisi