آه ای آزادی شعر: سیاوش کسرایی موسیقی: حسین حدیثی O’Freedom Poem: Siavash Kasraee Music: Hossein Hadisi Every night, it comes out pf this night A sad, imprisoned voice in a small room: Alas, O’freedom! My homeland is my heart, My heart is improsoned. همه شب بر می‌آید از این شب صوت غمگین محبوسی از حجره‌ی تنگ: آه، ای آزادی! وطنم قلب من است، قلب من زندانی است. www.hosseinhadisi.com

آه ای آزادی – سیاوش کسرایی – موسیقی: حسین حدیثی Hossein Hadisi – O’Freedom – Poem: Siavash Kasraee