آریای خسروپرویز
اپرای رستاخیز شهریاران ایران
شعر: میرزاده عشقی
موسیقی: حسین حدیثی
موزیک ویدیو: مریم راز
فیلمبرداری: سالواتوره اسپوزیتو

معلوم نيست مرده يا كه زنده ايد
اي قوم خواجه ايد شما يا كه بنده ايد ؟
اين زندگاني است شما مي كنيد؟مرگ:
زين زندگاني به است براي چه زنده ايد؟
اجدادتان به حال شما گريه مي كنند
كز چه ميان ملل اسباب خنده ايد
ايراني از قديم ميهن بود و سربلند
آيا چه گشت شما ، سرافكنده ايد
جانش به لب رسيد زدست شما مگر :
دل از نگهداري اين ملك كنده ايد؟

با حمایت مرکز شاهنامه کمبریج، کار رستاخیز اولین اپرای تاریخ ایران، ساخته میرزاده عشقی آغاز شد.